Område: S Hjortängens villaområde, V Lännersta, N Sockenvägen (46)

Koordinater: M10, N10

Storlek och ägare: ca 14 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Bergklack i norr, med förkastningsbrant och stup ned mot Tollare träsk, igenväxning runt träsket, en skogsbeklädd udde öster om träsket, en liten bergklack i söder mellan Apollostigen och bebyggelsen vid Tollare Träsk väg.
Växt- och djurliv: Mycket varierande från hällmarksskog i norr, granar på udden till mest löv i igenväxningen och tallar på klacken i söder. Ett par grävlingar observerades.
Bedömning
Tillgänglighet: Klacken i norr via elljusspåret eller från Hjortängen, den skogsbeklädda udden bäst från Älskogsvägen eller Rödhakevägen och klacken i söder från Apollostigen.
Framkomlighet: Bara god längs med Elljusspåret.
Speciella rekreationsvärden Mycket fin utsikt från klacken i norr. En fin kälkbacke från den och ned till en platå ovanför Tollare träsk.
Utnyttjande idag: Mest klacken i norr och backen vid snötillgång. Udden i träsket i stort sett bara av boende öster därom som dessutom "bidrar" med diverse avfall till början av stigarna från ovannämnda vägar. Endast de leder egentligen in och ut till udden. Att gå ut mellan träsket och bebyggelsens utfyllnader kräver stövlar. Dagens vattennivå i träsket förefaller hög vilket kan bero på att utloppen fyllts med löv etc.
Kommentar:

Mycket blandat naturvärde. Fint utsiktsberg, kraftigt stup, utfyllnader som inte borde ha tillkommit på berget, skön utsikt över stilla vattenyta och mera utfyllnader.Kälkbacken ovan tillkom under 70-talet vid byggnationen av Hjortängen då entreprenören tippade massor där och ända ner till träsket med fritidskontorets tillstånd men mot beslut i Boo´s byggnadsnämnd

Boo Miljö- och naturvänner 2003