Område: Ö Hedenströms väg, S Sockenvägen, V Lännersta villaområde (45)

Koordinater: N, M 10 och 11

Storlek och ägare: ca 10 ha, NCC

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Bergsrygg med varierande tjocklek av morän etc. En skylt "Boo brygga" vid infarten till Tollare bruksområdet leder till en stig genom Godtemplar-sommarstugeområdet, under kraftledningen upp till platån med utsikt över sundet och Fisksätra. Före kraftledningen en stig till botäderna vid Mellanbergsvägen. I norr brant till mycket brant mot Gårdsstigen och Sockenvägen. Den södra delen av bergsryggen slutar i öster med ett stup strax före kraftledningen som passerar området från sydsydväst till nordnordost. Branterna ned mot Lännerstasunden har tät vegitation och är svårtillgängliga.
Växt- och djurliv: Tallskogen dominerar i mittpartiet som är relativt flackt fram till ovannämnda stup. Lövskog i branten mot Gårdsstigen och mest gran i branterna i söder. Under kraftledningen mest lövskog i den södra delen övergående i berg i sluttningen upp mot Sockenvägen. Tecken på att kraftledningen inspekterats med ett fyrhjuligt fordon. Det enda djurlivet är en trafik med hästar på ovannämnda stigar som lett till skador i stigen i området upp mot utsiktsplatsen speciellt i en sank del av denna samt i en nyöppnad stig direkt upp genom blåbärsriset mot utsiktsplatsen.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt för första delen av stigen, svårare efter kraftledningen.
Framkomlighet: Relativt lätt i det plana partiet fram till stigen mot Mellanbergsvägen , därefter svårare till svårt.
Speciella rekreationsvärden Nej, utsikten mot Fisksätra nås bäst genom Lännersta.
Utnyttjande idag: Svårbedömt, jmfr. hästtrafiken
Kommentar:
Boo Miljö- och naturvänner 2003