Område: Ö Hedenströms väg, S Sockenvägen, N Igenväxande äng (44)

Koordinater: M10

Storlek och ägare: ca 1,7 ha, NCC

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Två skogspartier med mellanliggande äng. Tollareslingan startar i Gårdsstigen och passerar området fram till Hedenströms väg.
Växt- och djurliv: Den mellanliggande ängen håller på att växa igen. I huvudpartiet dominerar tallskogen men i söder finns det ett parti av gamla ekar.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt från Sockenvägen och Hedenströms väg.
Framkomlighet: Lätt , dock ej med barnvagn
Speciella rekreationsvärden Backen med gamla ekar.
Utnyttjande idag: Måttligt
Kommentar: Enligt uppgift av Paul Ahlkvist, chef för Översiktsplanen Nacka kommun, 02-05-30 föreslås att del av området skall användas för kompostering av trädgårdsavfall.
Boo Miljö- och naturvänner 2003