Område: O N Sockenvägen, S Eknäs villaområde, V utfylld äng (43)

Koordinater: M10

Storlek och ägare: ca 5,0 ha, Järntorget

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp: Bergig kulle med moräninslag i öster och sydost. Antydan till förkastning i öster. Rullstensparti i öster . Stigar i alla riktningar.
Växt- och djurliv: Gles hällmarktallsskog övergående i gran på moränen med visst lövinslag. Ljung, blåbärsris etc i undervegitationen.
Bedömning
Tillgänglighet: Lättillgängligt område. Huvudstigar från väst till öst och från östra delen av Eknäs/elljusspåret längs med ängskanten ned till Sockenvägen. Svårigheter med barnvagn. Dagis gränsar i nordväst. Busshållplats på Sockenvägen.
Framkomlighet: Lätt att promenera.
Speciella rekreationsvärden Inga
Utnyttjande idag: Flitigt som del av promenader i hela området.
Kommentar:  
Boo Miljö- och naturvänner 2003