Område: S Tollare dalen och Elevvägen, V Hedenströmsväg (42)

Koordinater: L11 - M11

Storlek och ägare: ca 6,0 ha, NCC

 

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Berggrund med varierande tjockt moränlager. I norr finns en solitär klack, i väster och söder kraftiga branter mot sunden. I söder bildar den västligaste delen också en klack genom att avslutas med ett stup innan man når elevhemmen.
Växt- och djurliv: Hällmarkstallskog i höga partier med inslag av stenblock eller i österlägen partier med rullsten. I lägre partier dominerar granen.
Bedömning
Tillgänglighet: Tollareslingan finns i hela området t o m med en slinga som gör en sväng ut mot brant i söder mot en omtyckt udde i Lännerstasundet.
Framkomlighet: God längs med slingan
Speciella rekreationsvärden Kommundelens finaste utsikt över Lännerstasunden, Duvnäsviken och Duvnäs från klipporna i sydväst.
Utnyttjande idag: Tollare´s elever använder solitärklacken som lekplats. Vid besöket nyligen satt 4 man och studerade ledarskap i aftonsolen på bästa utsiktsplats ditrekommenderade av någon med lokalkännedom.
Kommentar:
Boo Miljö- och naturvänner 2003