Område: S Frankenburgs väg, V Gårdsvägen, N Tollare gård (41)

Koordinater: L10

Storlek och ägare: ca 5,5 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Berggrund med inget till relativt tjockt moränlager. Mycket branta sluttningar ned mot vattnet samt mot Tollare´s dal ned mot vattnet. Rullstenar i sluttningen ned mot skolbyggnaden.
Växt- och djurliv: Mest hällmarkstallskog med ljung eller ris som markvegitation. Dock löv och gran i partier med tillräckligt tjock morän.
Bedömning
Tillgänglighet: Tollareslingan passerar genom området från korsningen Frankenburgs väg och Gårdsvägen. En hel del andra stigar.
Framkomlighet: God på stigarna men även för det mesta annars då växtligheten inte är tät.
Speciella rekreationsvärden Ett antal fina utsiktsplatser mot väster över Lännerstasunden och Duvnäs.
Utnyttjande idag: Bedöms vara begränsat.
Kommentar:
Boo Miljö- och naturvänner 2003