Område: Ramsmora, V Kummelnäsvägen, O Norrbys väg (33)

Koordinater: 8D

Storlek och ägare: 21,6 ha, Boo församling

Ritning

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Mosaikartat område med blandning av fattigkärr, friskäng, fuktäng, hällmarkstallskog, örtrik granskog, ek-hasselskog, alkärr, klippstrand, hagmark (får), hygge.
Geologi: sprickdalslandskap med en del höga branter runt "Prästklacken" (43 m högt berg), flyttblock m m.

Växt- och djurliv:

 

 

Det finns flera små naturområden som fått stå relativt orörda under längre tid; exempelvis tallnaturskog (ca 200m NV om Prästklacken) med mycket gamla grova tallar,. Övriga områden; fattigkärret (myren), friskängen (midsommarängen) och ek-hasselbacken. Alla dessa håller på att växa igen på olika sätt. Myren (sileshår, tranbär, pors och skvattram m m) torkar upp mer och mer innanför Norrbys väg p g a den nya vägbanken vilket i framtiden kommer att utarma artrikedomen. På Friskängen (Prästgårdsängen) växer bl a brudbröd, jungfru marie nycklar och åkervädd . Slåtter vore önskvärt för att fortsätta hålla ängen öppen. I Ek-hassel backen, med sin lundflora (backvicker, darrgräs, spenört, blåsippor, vitsippor och mkt harsyra), har granar vandrat in. Längs Sågsjöns strandlinje växer pors. Strax sydost om betongfundamentet (f d trampolinen) växer kattfot.
Beskrivning av de mest intressanta naturområdena.
Gammeltallskog: (ca 200m NV om Prästklacken) med mycket gamla grova tallar samt grova granar och ekar. Området är registrerat som nyckelbiotop till Skogsvårdsstyrelsen av B. Drakenberg. Fattigkärr (myren): pors, tuvull, rundsileshår, kråkklöver, tranbär, vattenklöver, flaskstarr, vitmossa, skvattram, videört och vass i kanterna m fl
Friskäng (Midsommarängen):åkervädd, jungfru marie nycklar, ängsbräsma ärenpris, harklöver, gråfibbla, vägtistel, humleblomster, johannesört, femfingerört, gulvial, smultron, , smörblomma m fl. Bergsslok, brudbröd, gökärt, krusbär i kanten
Fuktäng med klibbalskog (intill Midsommarängen samt ca 50 m nv om Prästgården); mossviol, kabbleka, svärslilja, älgört, strandlysing, humleblomster, ekorrbär, veketåg m fl
Örtrik granskog: klotpyrola, tallört, harsyra, ekorrbär m fl
Ek-hasselbacke: backvicker, blåsippa, darrgräs, spenört, ormbär, harsyra, liljekonvalj, bergsslok, skogsviol, stor blåklocka, midsommarblomster, blåsuga. I branten; alm, hägg, ekbräken, måbär, häckvicker, bergmynta. Skägglav på en del träd.
Strandlinje: pors, smalkaveldun m fl
Djurliv: I branterna mot Sågsjön finns många riktigt gamla träd (fr a tall och ek) och en hel del torrakor med bohål som är värdefulla för insekterna och fåglarna. Utöver rådjur och älg har det rapporterats om rävlya nära Prästklacken samt förekomst av mård i området (Rolf Jansson). Tack vare många små skiftande biotoper i området är fågelfaunan artrik. Insektsfaunan u a (enligt Coulianos).
Sällsynta växter och djur: Området är ännu ej noggrant inventerat. Gammeltallskogen utgör ett för regionen unikt område (Se inventering av Drakenberg 2004). För övrigt har inga sällsynta växter och djur påträffats i denna översiktliga inventering bortsett från backvickern i ek-hasselbacken som är rar och Jungfru Marie nycklar som är fridlyst.
Fornlämningar: Järnåldersgrav nära Norrbys väg (enl Eric Lindström, Boo Hembygdsförening)

Bedömning
Tillgänglighet: Området är tillgängligt från Norrbys väg via stig. Svårtillgängligt från övriga områden p g a instängslade hagar, Prästgårdens tomtmark, och det höga berget (Prästklacken).
Framkomlighet: Framkomligheten är OK från Norrbys väg via stigen. Svårframkomligt från andra håll.
Speciella rekreationsvärden Väldigt god utsikt med fri himmel från Prästklacken (43 m ö h). Omväxlande vegetation. Bär-rikt. Tysthet och känsla av orördhet i de västra delarna. Vackra badklippor
Utnyttjande idag: Midsommarfirande på midsommarängen. Hagarna utarrenderas idag till fårbete; NO om Prästgården (f d åker)samt en liten "lycka" (f d åker) 100m N om Prästklacken. På hygget står en mobilmast. Resten av området är måttligt utnyttjat idag, det är fr a de kringboende som utnyttjar markerna för rekreation.
Kommentar: Utnyttjande i framtiden: presumtiv mark för utbyggd kyrkogård? Kyrkans framtida planer är ännu osäkra. I kommunens översiktsplan är en del av marken på hygget reserverat för ev skola i framtiden.
Framkomlighet: Om man vill bevara naturområdets vackra, ganska orörda, karaktär så bör inte framkomligheten förbättras nämnvärt. Växtlighet och djurliv: Om man vill bevara de öppna markerna så måste ängen slås regelbundet och hagarna fortsättningsvis betas och slyröjas. Hygget borde egentligen också slyröjas för att skogen skall utvecklas i rätt riktning. En utförligare naturvårdsinriktad brukandeplan finns hos Boo församling. Den är utförd under våren 2004 av B. Drakenberg.

Boo Miljö- och naturvänner 2003