Område: N Eriksviksvägen, O Gustavsviksvägen, V Munkkärrsvägen (32)

Koordinater: E8

Storlek och ägare: Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Området på norra sidan av Eriksviksvägen är skogbevuxet och sluttar kraftigt mot dalen som ligger sydöst om Abborrträsket med en brant bergvägg iden sydöstra hörnan. Lägre ner är skogen blandskog med undervegetation av blåbär, högre upp växer det björk och tall och undervegetationen består av mossa ,vitmossa , ljung och lava. Området är lättillgängligt från Eriksviksvägen bortsett från den branta sluttningen i den sydöstra hörnan. På den östra sluttningen har man längst nere ett fint strövområde, högre upp är det tämligen branta berg. Det finns flera fallträd i skogen. Dåligt med svamp, däremot kan man plocka både blåbär och lingon.
Området längs västra sidan av Munkkärrsvägen, öster om Abborrträsket är även detta delvis bergigt och vid Abborrträsket faller det branta berget 20-30 m. Skogen består högst uppe av tall, undervegetation lava, vitmossa, lingon och i och med terrängen sluttar, framstår blandskog med undervegetation blåbär. Det finns ett litet kärr vid vägen, som torkar ut under extremt torra perioder. På kärret växer lövträd, undervegetation "kärrväxter" . Längst nere mot Värmdövägen domineras skogen av gran, undervegetation mossa. Mellan skogsranden och Värmdövägen finns en våt ängsmark.
Växt- och djurliv: Rådjur, hare och mycket fågelliv.Växter se ovan
Bedömning
Tillgänglighet: Gott från nästan alla håll
Framkomlighet: Gott men av och till kraftigt kuperat.
Speciella rekreationsvärden Många
Utnyttjande idag: Området är flitigt använt av kringboende för hundpromenader m.m. och utsätts för hårt slitage, och vad värre är nedskräpning.
Kommentar: Sedan länge planerat att bilda naturreservat. Verkar dock ha fastnat i kommunapparaten.

Boo Miljö- och naturvänner 2003