Område: S motorvägen, O Aprilvägen, V Malmbrinken (31)

Koordinater:

Storlek och ägare: 10 ha

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp: Hällskog, enbart tall. I dalgångar och svackor något gran, något björk, få andra lövträd förekommer. Ett vattenhål ca 1,5 m i diameter och 50 cm djupt med pålkant. Klappersten, strandvallar ca 50 m x 100 m
Växt- och djurliv: Vitmossa, renlav, ljung, lingon, blåbär. Spillning efter älg och rådjur, relativt få fåglar.
Bedömning
Tillgänglighet: God
Framkomlighet: Lättgånget, dock ej med barnvagn. Nära bebyggelse, växande befolkningsunderlag. Lätt att nå.
Speciella rekreationsvärden Sprucket berg, djupast 4,5 m, smalast 30 cm, bredast 50 cm, längd 40 meter. I centrala delen finns två ganska stora gravrösen. Bronsålder?
Utnyttjande idag: Allmänhet, förskola
Kommentar: Störs av motorvägen.

Boo Miljö- och naturvänner 2003