Område: O Ankarvägen (3)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,2 ha

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Måttligt
Beskrivning
Marktyp:

Flack, sank strandmark

Växt- och djurliv: Högstammig tät alskog
Bedömning
Tillgänglighet: Otillgängligt
Framkomlighet: Svårt
Speciella rekreationsvärden Inga
Utnyttjande idag:  
Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003