Område: S Siverts väg, N strandpromenaden (23)

Koordinater:

Storlek och ägare: 2,5 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Berg med branter i öster och nordost. Stark sluttning i söder och norr. Växlingsrikt med hällmark och frodig vegetation

Växt- och djurliv: Gles tallskog och i sluttningarna gräs, blåbär, hassel, ek, björk, lönn, sälg, högvuxen asp och tall.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt från Siverts väg och via trappor från strandpromenaden utmed Stäket.
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden Utsikt mot Knapens hål, Stäket och Lännerstasundet
Utnyttjande idag: Välanvänt promenadområde.
Kommentar: Kulturvärde. På berget en fornborg från järnåldern (skyltad) och längst upp rester av en skans från 1808 - 1809 års krig.

Boo Miljö- och naturvänner 2003