Område: O Ankarvägen (2)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,2 ha

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Liten låg bergudde

Växt- och djurliv: Gräs, al, alm ek, rönn, tall.
Bedömning
Tillgänglighet: Trampad stig från Ankarvägen.
Framkomlighet: God
Speciella rekreationsvärden Fri sikt över Baggensfjärden
Utnyttjande idag: Båtbrygga, skjul och och möbler används av närboende
Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003