Område: S Mellanvägen (19)

Koordinater:

Storlek och ägare: 3 ha, Nacka kommun.

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp:

Dramatiskt brant berg mot norr, överst en vidsträckt häll med isräfflor.

Växt- och djurliv: Vildvuxen skog med mycket hög asp och gran i den lägre norra delen mot Mellanvägens tomter.
Bedömning
Tillgänglighet: Svårt
Framkomlighet: Svårt
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag: Föga besökt
Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003