Område: N Kaptensvägen (17)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,5 ha, Nacka kommun

 
Klassning
Naturvärde: Lågt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp:

Brant moränbacke

Växt- och djurliv: Vildvuxen
Bedömning
Tillgänglighet: Svår
Framkomlighet: Svår
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag:  
Kommentar: Tänkt plats för gångbro till Skogsö

Boo Miljö- och naturvänner 2003