Område: S Kaptensvägen (16)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,5 ha, Nacka kommun.

Klassning
Naturvärde: Medel
Rekreationsvärde: Medel
Beskrivning
Marktyp:

Moränkulle, som röjts för att frilägga ett forngravfält. Skyltat

Växt- och djurliv:  
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden  
Utnyttjande idag:  
Kommentar: Stort kulturvärde.

Boo Miljö- och naturvänner 2003