Område: Kvarnberget (14)

Koordinater:

Storlek och ägare: 2 ha, Nacka kommun.

Klassning
Naturvärde: Högt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Starkt kuperat, växlingsrikt; gräsmark, berg, barrskog, lövskog.

Växt- och djurliv: Barr- och lövträd.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt. Nås från P-plats i norr och från Djurgårdsvägen på trampade stigar. Ett nät av stigar genomkorsar området.
Framkomlighet: Lätt utom vid branter..
Speciella rekreationsvärden Ett utsikttorn har uppförts på mark, som anvisats Boo Hembygdsförening.
Utnyttjande idag: Mycket välbesökt av promenerande och barn från skolor och barnstugor.
Kommentar: Lantgårdens gamla ekonomibyggnad vid Boovägen ingår i kommunens planering för fritidsverksamheten i Södra Boo. Området har stort kulturvärde.

Boo Miljö- och naturvänner 2003