Område: Boobadet (12)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,6 ha, Nacka kommun. Arrenderas av Boo Villaägarförening

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Parkkaraktär.

Växt- och djurliv: Pågående igenväxning av vass.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden Bad
Utnyttjande idag: Besöks flitigt av en snabbt växande befolkning i Boo
Kommentar: Smedja med kulturvärde. Parkeringsproblem.

Boo Miljö- och naturvänner 2003