Område: Udden vid östra inloppet till Stäket (11)

Koordinater:

Storlek och ägare: 0,1 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Medel
Rekreationsvärde: Högt
Beskrivning
Marktyp:

Brant bergudde

Växt- och djurliv: Tall, vildapel, oxel, rönn, slån, nyponros. Slänten mot vattnet väster om udden tätt bevuxen med ek, tall, al, rönn oxel, nyponros, vildplommon, kers, snårvinda.
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt.
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden Fri sikt över fjärden, Skogsö och Stäkets utlopp
Utnyttjande idag:

Besöks ofta av promenerande, fiskare och badare.

Kommentar: Det finns en uttalad önskan om utglesning för att öppna sikten mot vattnet

Boo Miljö- och naturvänner 2003