Område: N Lotsvägen (10)

Koordinater:

Storlek och ägare: 1,6 ha, Nacka kommun

Klassning
Naturvärde: Lågt
Rekreationsvärde: Medel
Beskrivning
Marktyp:

Öppen, förr odlad, gräsmark. Bergklack

Växt- och djurliv: Träddungar
Bedömning
Tillgänglighet: Lätt.
Framkomlighet: Lätt
Speciella rekreationsvärden Inga
Utnyttjande idag:

 

Kommentar:  

Boo Miljö- och naturvänner 2003