Område: O Ankarvägen (1)

Koordinater:

Storlek och ägare: 1 ha,

 

Klassning
Naturvärde: Måttligt
Rekreationsvärde: Lågt
Beskrivning
Marktyp:

Flack i huvudsak sank strandmark. Träd har fällts i stor omfattning.

Växt- och djurliv: Slyväxter, djupt vassbälte, älggräs.
Bedömning
Tillgänglighet: Otillgängligt
Framkomlighet: Otillgängligt
Speciella rekreationsvärden Inga
Utnyttjande idag:  
Kommentar: Ankarvägen slutar här, passage mot Gustavsvik inte möjlig

Boo Miljö- och naturvänner 2003