INSEKTER ÄR ÅRETS TEMA 2019

 
Insekterna är navet i ekosystemen och den biologiska mångfalden. De ligger längst ner i näringskedjan och är föda för andra insekter och djur, som i sin tur är föda för djur högre upp i näringskedjan. De pollinerar våra växtodlingar och tar hand om nedbrytningen av döda växter och djur och står därmed för en lång rad ekosystemtjänster som behövs i en hållbar utveckling. Många är så kallade signalarter eller indikatorarter som genom sin förekomst indikerar höga naturvärden.:

Det finns enorma mängder insekter, både till antal arter och individer. Insekterna är så många, att de tillsammans med andra leddjur som kräftdjur, mångfotingar och spindeldjur står för mer än hälften av biomassan av jordens alla djur. Insekter är en stor grupp, variationsrik och artrik, bara i Sverige finns cirka 25 000 arter. Man uppskattar att det kan finnas cirka 25 miljoner arter på hela jorden, varav endast cirka 1 miljon arter är kända. Benämningarna insekt och entomologi, läran om insekter, härrör från latinet respektive grekiskan och betyder ”något inskuret” och syftar på insektskroppens ringar eller leder. Insektkroppen är uppdelad i huvud, mellankropp och bakkropp, antalet ben är sex. Myror, myggor, flugor, bin, humlor, getingar, steklar, fjärilar, skalbaggar, skinnbaggar, gräshoppor, tvestjärtar, bladlöss, trollsländor och många fler, alla är de insekter.

2017 presenterades uppgifter i en tysk studie om att Tyskland har förlorat över 75 procent av sina insekter på bara 27 år i sina skyddade reservatsområden, vilket är alarmerande. Någon motsvarande studie är inte gjord i Sverige, varför vi inte vet hur stor nedgången är här eller i andra länder i Europa. Men orsakerna till minskningen är desamma här. Insekternas livsmiljöer minskar genom ökade arealer monokulturer inom jordbruket och skogsbruket, användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödning, minskade arealer öppna ängs- och betesmarker samt ökad exploatering av naturmark. Många insekter är rödlistade enligt Rödlistade arter i Sverige 2015, SLU Artdatabanken, det vill säga deras överlevnad är mer eller mindre hotad.

På olika nivåer har nödvändigheten av att bevara en biologisk mångfald uppmärksammats. I Rio 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling undertecknade Sverige Konvention om biologisk mångfald, CBD, som är en global konvention om naturvård och artskydd och i Nagoya 2010 antog världens länder en strategisk plan med 20 delmål fram till år 2020.
På nationell nivå är inte miljömålet Ett rikt växt- och djurliv uppnått och kommer inte att uppnås till 2020. På lokal nivå i Nacka kommun skyddas fler naturområden som reservat, vilket är bra, men i detaljplaneringen nämns ekosystemtjänster knappast och det strategiska målet Varierat landskap med en hög grad av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreativa kvaliteter i miljömålet Ett rikt växt- och djurliv uppnås inte.

När föreningen i år valt att uppmärksamma insekter som tema för våra aktiviteter, så gör vi det för att insekterna är så centrala och viktiga att lära känna och värna. Genom sin variation i utseende och beteende är de dessutom intressanta och roliga att studera.

ETT GOTT NYTT ÅR OCH VÄL MÖTT TILLSAMMANS MED INSEKTERNA!