Förteckning över kärlväxter i Saltsjö-Boo
Enligt projekt Upplands Flora.
Fetstil
betyder att växten är fridlyst.
Kursiverat betyder att växten finns men inte hittats vid inventeringen Upplands Flora.

Varje förtecknad växt har länkats till Naturhistoriska Riksmuseets virtuella flora där fördjupad information och bilder återfinns.

A

Adam och Eva

Agnsäv

Akleja

Alm

Andmat

Apel

Ask

Axslinga

Axveronika

B

Backdunört

Backförgätmigej

Backglim

Backklöver

Backlök

Backnejlika

Backskafting

Backskärvfrö

Backsmultron

Backsmörblomma

Backtrav

Baldersbrå

Berberis

Bergbräsma

Bergdunört

Berggröe

Bergkorsört

Bergmynta

Bergrör

Bergsslok

Bergsyra

Bergven

Besksöta

Betesdaggkåpa

Bindvide

Bitterpilört

Björkpyrola

Björnbär

Blekbalsamin

Blekfryle

Blekstarr

Blodnäva

Blodrot

Blomsterlupin

Blomvass

Blåbär

Blåeld

Blågull

Blåhallon

Blålusern

Blåsippa

Blåstarr

Blåsuga

Blåsäv

Blåtåtel

Bockrot

Bok

Borstnate

Brakved

Brudborste

Brudbröd

Brunrör

Brunskära

Brunven

Brunört

Brännässla

Bunkestarr

Buskstjärnblomma

Buskviol

Bäckveronica

C

Cikoria

D

Daggros

Darrgräs

Druvfläder

Duvnäva

Duvvicker

Dvärgigelknopp

Dvärgvårlök

Dyveronica

E

Ek

Ekbräken

ekorrbär

En

Engelskt rajgräs

F

Fackelblomster

Femfingerört

Fiskmålla

Flaskstarr

Flenört

Flockfibbla

Fläder

Foderlosta

Frossört

Fyrkantig Johannesört

Fågelbär

Fårsvingel

Fårtunga

Fältarv

Fältveronika

G

Gaffelbräken

Gatkamomill

Getapel

Getrams

Getväppling

Glasbjörk

Glatt daggkåpa

Gran

Granbräken

Grendunört

Grenrör

Groblad

Grodmöja

Gropnate

Grusstarr

Gråbinka

Gråbo

Gråfibbla

Gråstarr

Gråvide

Gräslök

Grässtjärnblomma

Grönknavel

Grönpyrola

Grönstarr

Gulfetknopp

Gul nunneört

Gul näckros

Gulkämpar

Gullhavre

Gullklöver

Gullpudra

Gullris

Gullviva

Gulmåra

Gulsippa

Gulsporre

Gulvial

Gyllenfetblad

Gårdsskräppa

Gåsört

Gäddnate

Gökblomster

Gökärt

H

Hagfibblor

Hallon

Hampdån

Harklöver

Harkål

Harmynta

Harstarr

Harsyra

Hartsros

Hassel

Havre

Havssälting

Havssäv

Hesperis

Hirsstarr

Hjortron

Hornsärv

Hultbräken

Humle

Humleblomster

Humlelusern

Hundloka

Hundstarr

Hundäxing

Hårdsvingel

Hårnating

Hårsärv

Häckkaragan

Häckspirea

Häckvicker

Hägg

Häggmispel

Hällebräken

Hässlebrodd

Hästhov

Hästskräppa

Hönsarv Höstfibbla Höstgullris Höstlånke

J

Jolster

Jordreva

Jordrök

Jungfru Marie nycklar

Jungfrulin

Jättegröe

Jätteloka

Jättestarr

K

Kabbleka

Kamomill

Kamäxing

Kanadabinka

Kanadensiskt gullris

Kanelros

Kaprifol

Kattfot

Kaukasiskt fetblad

Kaveldun

Kirskål

Klibbal

Klibbkorsört

Klippfibblor

Klockpyrola

Klofibbla

Klotpyrola

Knagglestarr

Knappsäv

Knapptåg

Knippfryle

Knylhavre

Knäckepil

Knägräs

Knärot

Knölklocka

Knölsmörblomma

Knölsyska

Korallrot

Korsandmat

Korsört

Kransmynta

Kransslinga

Krollilja

Krusskräppa

Krustistel

Kruståtel

Krypbjörnbär

Krypnarv

Krypven

Krypvide

Kråkbär

Kråkklöver

Kråkvicker

Kummin

Kungsljus

Kungsmynta

Kustarun

Kvastfibblor

Kvastspirea

Kvickrot

Kålmolke

Kålsenap

Källarv

Käringtand

Kärleksört

Kärrbräken

Kärrdunört

Kärrfräken

Kärrgröe

Kärrkavle

Kärrsilja

Kärrstjärnblomma

Kärrsälting

Kärrtistel

Kärrviol

L

Lentåtel

Liljekonvalj

Lind

Lingon

Linnea

Liten blåklocka

Liten fetknopp

Liten kardborre

Ljung

Lomme

Lopplummer

Luddhavre

Luddlosta

Luddros

Luddtåtel

Luddunört

Luktviol

Lundbräken

Lundbräsma

Lunddraba

Lundelm

Lundgröe

Lundkovall

Lundskafting

Lundslok

Lundsmörblomma

Lundtrav

Lungrot

Lungört

Långsvingel

Lärk

Löktrav

Löktåg

Lönn

Lövbinda

M

Madrör

Majbräken

Majsmörblomma

Majveronika

Malört

Mandelblomma

Mannagräs

Mattfibbla

Mellansmörblomma

Midsommarblomster

Missne

Mjölke

Mjölon

Monke

Morot

Murgrönsveronika

Myrtåg

Myska

Myskmalva

Måbär

Mörkt kungsljus

N

Nagelört

Nattskata

Nattviol

Nejlikrot

Nordbräken

Norrlandsstarr

Norsk fingerört

Nyponros

Nysört

Nålsäv

Nässelklocka

Nästrot

O

Odon

Ogräsmaskrosor

Olvon

Ormbär

Oxbär

Oxel

P

Palsternacka

Parkgröe

Parksallat

Parksmultron

Penningblad

Penningört

Pepparrot

Pestskråp

Piggstarr

Pilblad

Pillerstarr

Pilört

Pimpinell

Pimpinellros

Pipdån

Piprör

Plattstarr

Pors

Prästkrage

Päron

R

Ramslök

Rankstarr

Raps

Renfana

Revfibbla

Revfingerört

Revlummer

Revormstörel

Revsmörblomma

Rockentrav

Rosendunört

Rosling

Rostnate

Rotfibbla

Rundhagtorn

Rundsileshår

Ryltåg

Ryssgubbe

Rågvallmo

Rävtörel

Röda vinbär

Rödblära

Rödklint

Rödklöver

Rödkörvel

Rödmålla

Rödnarv

Rödplister

Rödsvingel

Rödtoppa

Rödven

Rödvide

Röllika

Rönn

Rörflen

Rörsvingel

S

Saltgräs

Salttåg

Sammetsdaggkåpa

Sandlök

Sandmaskrosor

Sandnarv

Sandtrav

Sandvita

Sengröe

Sibirisk björnloka

Silverarv

Silvergran

Sjöfräken

Skelört

Skogsbingel

Skogsbräken

Skogsfibblor

Skogsfräken

Skogsförgätmigej

Skogsklöver

Skogsknipprot

Skogskovall

Skogslök

Skogsnarv

Skogsnoppa

Skogsnycklar

Skogssallat

Skogsstjärna

Skogsstjärnblomma

Skogssäv

Skogstry

Skogsvicker

Skogsviol

Skugglosta

Skuggnäva

Skuggsvingel

Skvattram

Skånefibbla

Slokstarr

Slån

Slåtterfibbla

Smalkaveldun

Smultron

Småborre

Smånunneört

Småsporre

Smällglim

Smörblomma

Snårstarr

Snårvinda

Snärjmåra

Snöbär

Solvända

Sommargyllen

Sommarlånke

Spansk körvel

Sparvnäva

Sparvvicker

Spenört

Spetshagtorn

Spjutmålla

Sprängört

Spåtistel

Spädnate

Stagg

Stenbräken

Stenbär

Stenros

Stensöta

Stillfrö

Stinknäva

Stinksyska

Stjärndaggkåpa

Stjärnstarr

Stor blåklocka

Stor igelknopp

Stormåra

Storrams

Storven

Strandaster

Strandfräne

Strandgyllen

Strandklo

Strandkrypa

Strandkvanne

Strandranunkel

Strandråg

Strandvänderot

Strimsporre

Strätta

Stubbtåg

Styvfibblor

Styvmorsviol

Stånds

Sumpfräne

Sumpförgätmigej

Sumpmåra

Sumpnoppa

Surkörsbär

Svalting

Svalört

Svarta vinbär

Svartbräken

Svartkavle

Svartkämpar

Svartvide

Svenskmålla

Svinmolke

Svinmålla

Svärdslilja

Såpnejlika

Sårläka

Sälg

Säv

Sötväppling

T

Taggsallat

Taggstarr

Tall

Tallört

Tandrot

Teveronika

Tibast

Tiggarranunkel

Timotej

Tjärblomster

Tomtskräppa

Toppdån

Topplösa

Trampgröe

Trampört

Tranbär

Trindstarr

Trolldruva

Trubbhagtorn

Trådnate

Trådstarr

Trådtåg

Trådveronika

Trädgårdsveronika

Träjon

Tulkört

Tuvknavel

Tuvstarr

Tuvtåtel

Tuvull

U

Ullig kardborre

Ullört

Uppländsk vallört

V

Valldaggkåpa

Vanlig pilört

Vanlig ögontröst

Vass

Vasstarr

Vattenaloe

Vattenblink

Vattenbläddra

Vattenklöver

Vattenmåra

Vattenmärke

Vattenpest

Vattenpilört

Vattenskräppa

Veketåg

Veksäv

Videört

Vildapel

Vildlin

Vildpersilja

Vintergröna

Vippärt

Vispstarr

Vit fetknopp

Vit näckros

Vit sötväppling

Vitblära

Vitfryle

Vitgröe

Vitklöver

Vitmåra

Vitpil

Vitplister

Vitpyrola

Vitsippa

Vitstjälksmöja

Vresros

Vårarv

Vårbrodd

Vårfryle

Vårförgätmigej

Vårlök

Vårspärgel

Vårtbjörk

Vårtörel

Vårveronika

Vårärt

Våtarv

Väddklint

Vägmålla

Vägtistel

Vägtåg

Vätteros

Å

Åkerbinda

Åkerfräken

Åkerförgätmigej

Åkerkårel

Åkerkösa

Åkermolke

Åkermynta

Åkerpilört

Åkersenap

Åkerspärgel

Åkertistel

Åkerveronika

Åkervinda

Åkerviol

Åkervädd

Ålnate

Ä

Äkta förgätmigej

Äkta Johannesört

Älgört

Ältranunkel

Ängsdaggkåpa

Ängsbräsma

Ängsfryle

Ängsfräken

Ängsgröe

Ängshaverrot

Ängshavre

Ängskavle

Ängsklocka

Ängskovall

Ängsruta

Ängsskallra

Ängssvingel

Ängssyra

Ängsull

Ängsviol

Ängsvädd

Äppelros

Ärenpris

Ärtstarr

Ö

Örnbräken