Vårterminen 2012

Du kan bli medlem i Boo Miljö- och Naturvänner vid någon av våra aktivitetsträffar eller genom att sätta in årsavgiften på plusgiro 98 98 83-4 eller bankgiro 825-2371. Medlemsavgiften är 50 kronor/år från och med 2012. Upplysningar om föreningens verksamhet kan Du få av ordföranden Kerstin Lundén 715 60 24 eller sekreteraren Per Kvarnfors 747 82 71.

 

 

Onsdag 21 mars
19.00-21.30

NYCKELBIOTOPER, RÖDLISTADE ARTER, SIGNALARTER mm
- Vad innebär begreppen och ger de ett skydd?
Hans-Georg Wallentinus, ekolog, föreläser och visar bilder
om begrepp som används i naturvärdesinventeringar. Tollare-naturen har förutom höga rekreationsvärden också höga naturvärden med ett flertal rödlistade arter, men har hittills ändå inte gått att skydda från exploatering. Vad betyder det att en art är rödlistad, fridlyst, finns med i Artskyddsförordningen eller ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv?              Vad innebär Skogsstyrelsens naturvärdesklassning, nyckelbiotop-begreppet, Natura 2000 mm, utgör de ett skydd?
Efter föredraget hålls årsmöte, till vilket detta är en kallelse. Vi bjuder på frukt, te/kaffe och födelsedagstårta.
Plats: Kommunlvägen 2 bv, Boo-salen i f d Boo Kommunalhus.
Busshållplats Telegramvägen.
Upplysningar: Kerstin Lundén, 715 60 24

   
   

Söndag 22 april
10.00-13.00

Naturen i Velamsund
Vi vandrar genom det omväxlande naturlandskapet med öppna betesmarker, ädellövskog, hällmarker och längs stränder utmed områdets vatten. Under vägen följer vi hur landskapet förändrats sedan odling och djurhållning försvann från Velamsunds gård. Medtag matsäck.
Samling: Naturskolan i Velamsund (telefonkarta 54 F1).
Buss 422 till hållplats Kihls gård eller 421 till Sommarbo. Från båda hållplatserna omkring 20 minuters promenad.
Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71

   
   

Söndag13 maj 07.00-10.00

Fågelmorgon i Ramsmora
Vi spanar och lyssnar efter fåglar i markerna runt Himlaberget. Tag med kikare och matsäck.
Samling: Hållplats Boo prästgård (parkeringen vid Scoutstugan).
Buss 422 till hållplats Eriksvik och en promenad på ca 500 m.
Upplysningar: Martin Olgemar, 070-509 47 85

   
   

Söndag 10 juni 10.00-15.00

Gräs, gräs, gräs – vad heter de alla?
Vandring med artbestämning under ledning av Gunnar Sjödin, biolog.
Vi tittar på gräs och rör oss sakta genom de olika naturtyperna i Tollare naturreservat; ekskogen, ängsmarken på Tollareängen, de våta partierna vid Tollare Träsk och hällemarksskogen på bergen runtomkring. Lunchpaus vid någon av utsiktsplatserna vid Tollare Träsk med utblick över fågellivet i sjön. Medtag lupp eller förstoringsglas, kikare, matsäck och dricka.
Samling: Johannes Petri skolas parkering. Buss 414, hållplats Tollare från Slussen och hållplats Johannes Petri skola från Orminge C.
Upplysningar: Kerstin Lundén, 08-715 60 24, 070-47 00 160

   
   

Söndag 1 juli
10.00-13.00

Årets slåtter på Gärdesudden
Slåtter och röjning av sly. Många arbetsvilliga miljövänner behövs. Tag med arbetshandskar, lie (om du har), räfsa och matsäck. Vi inventerar ängsfloran och studerar hur den utvecklats under alla år som Boo Miljö- och Naturvänner bedrivit slåtter på Gärdesudden.
Samling vid Gärdesudden eller busshållplats Kummelnäs vändplan (Gula sidorna sid. 51 B6). Buss 471 från Slussen med byte till buss 421 i Orminge..
Upplysningar: Per Kvarnfors, 747 82 71

   
   

Onsdag 22 augusti
20.00-22.30

Fladdermusvandring i Orminge
Va, finns det fladdermöss här? Vi får lära oss massor om dessa mystiska djur som ”i hemlighet” finns runt om oss. Vi får även möjlighet att höra hur de låter med hjälp av elektronisk utrustning. Vandringen går från Orminge centrum mot Myrsjöns festplats. Sebastian Bolander och Tom Arnbom guidar oss.
Samling: Orminge centrum (utanför Pressbyrån)
Upplysningar: Martin Olgemar, 070-509 47 85