Små grönområden i Boo

Projektet "Små grönområden i Boo", i regi av Boo miljö- och naturvänner, beviljades ett bidrag ur Agenda21-medel från Nacka kommun för genomförandet.

Grundtanken med inventeringen var att kartlägga små grönområden i Boo för att se vad dessa har för biologiskt och rekreationsmässigt värde. Materialet ska kunna användas som stöd i kommunens detaljplanering och som underlag i Boo miljö- och naturvänners naturvårdsarbete. Vi hoppas även att allmänheten ska kunna använda inventeringen för ökad kännedom om sin närmiljö.

Inventeringen omfattar de flesta grönområden i Boo som inte är, eller är på väg att bli, naturreservat. Större områden, som t.ex. Tollare, har delats upp i delområden för att beskrivningarna ska bli mer exakta. Områden längs Värmdöleden är till större delen undantagna. Under inventeringens genomförande utgick vi från områden som var gröna på kartan. Några av dessa visade sig vid granskning vara privata fastigheter, men områdena har ändå tagits med i inventeringen då informationen kan vara av intresse. Ett fåtal områden är ännu inte helt färdiginventerade.

Inventeringen har genomförts av medlemmar i Boo miljö- och naturvänner. En del har tidigare arbetat professionellt med naturvårdsinventeringar, medan andra är naturintresserade amatörer. Bedömningarna kan därför skifta i omfattning och kvalitet och inventeringen skall ses som vägledande. Den kan inte ersätta den inventering som skall göras vid planlägganden av nya områden. Nästan alla områden har besökts mer än en gång vid olika årstider.

För varje område finns en beskrivning av området rörande marktyp, växt- och djurliv. Vidare finns en bedömning av tillgänglighet, framkomlighet, speciella rekreationsvärden och utnyttjande idag. Områdena har klassats efter sitt relativa naturvärde och rekreationsvärde i skalan måttligt, högt och mycket högt. För vissa områden finns en subjektiv kommentar från inventeraren. Gjorda beskrivningar avses att uppdateras kontinuerligt.